Có 1 kết quả:

lù wù

1/1

lù wù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngọn đá cao