Có 1 kết quả:

shuò guǒ

1/1

shuò guǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) major achievement
(2) great work
(3) triumphant success