Có 1 kết quả:

xiá shí ㄒㄧㄚˊ ㄕˊ

1/1

Từ điển phổ thông

tên đất thuộc thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng