Có 1 kết quả:

xiá shí

1/1

xiá shí

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên đất thuộc thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng