Có 1 kết quả:

liú huáng

1/1

liú huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sulfur

Một số bài thơ có sử dụng