Có 1 kết quả:

liú huáng wú

1/1

liú huáng wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow bunting (Emberiza sulphurata)