Có 1 kết quả:

liú huáng

1/1

liú huáng

giản thể

Từ điển phổ thông

lưu huỳnh, lưu hoàng

Từ điển Trung-Anh

sulfur