Có 1 kết quả:

yìng tǐ

1/1

yìng tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(computer) hardware