Có 1 kết quả:

yìng lái

1/1

yìng lái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to use force