Có 1 kết quả:

yìng lái ㄧㄥˋ ㄌㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to use force