Có 1 kết quả:

yìng wò

1/1

yìng wò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hard sleeper (a type of sleeper train ticket class with a harder bunk)