Có 1 kết quả:

yìng ké

1/1

yìng ké

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crust
(2) hard shell