Có 1 kết quả:

yìng shí

1/1

yìng shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sturdy
(2) robust