Có 1 kết quả:

yìng bì

1/1

yìng bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coin
(2) CL:枚[mei2]