Có 1 kết quả:

yìng bì ㄧㄥˋ ㄅㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) coin
(2) CL:枚[mei2]