Có 1 kết quả:

yìng gàn

1/1

yìng gàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) by brute strength
(2) rashly and forcefully
(3) bull-headed
(4) to work tenaciously with no fear of hardship