Có 1 kết quả:

yìng dù

1/1

yìng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hardness