Có 1 kết quả:

yìng xìng

1/1

yìng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rigid
(2) inflexible
(3) hard (drug)