Có 1 kết quả:

yìng zhā

1/1

yìng zhā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strong
(2) sturdy
(3) awesome