Có 1 kết quả:

yìng tǐng

1/1

yìng tǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to endure with all one's will
(2) to hold out
(3) rigid
(4) stiff