Có 1 kết quả:

yìng chēng ㄧㄥˋ ㄔㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make oneself do sth in spite of adversity, pain etc