Có 1 kết quả:

yìng chēng

1/1

yìng chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make oneself do sth in spite of adversity, pain etc