Có 1 kết quả:

yìng lǎng

1/1

yìng lǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) robust
(2) healthy