Có 1 kết quả:

yìng bāng bāng

1/1

yìng bāng bāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 硬邦邦[ying4 bang1 bang1]