Có 1 kết quả:

yìng hàn

1/1

yìng hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) man of steel
(2) unyielding, tough guy