Có 1 kết quả:

yìng guàn

1/1

yìng guàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to force feed