Có 1 kết quả:

yìng shēng shēng

1/1

yìng shēng shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stiff
(2) rigid
(3) inflexible
(4) forcibly