Có 1 kết quả:

yìng shí gāo

1/1

yìng shí gāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anhydrite CaSO4