Có 1 kết quả:

yìng pèng yìng

1/1

yìng pèng yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet force with force
(2) painstaking