Có 1 kết quả:

yìng zhǐ

1/1

yìng zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cardboard
(2) stiff paper