Có 1 kết quả:

yìng zhī suān

1/1

yìng zhī suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stearic acid
(2) stearate