Có 1 kết quả:

yìng lù

1/1

yìng lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have a hard landing (economy)