Có 1 kết quả:

yìng dǐng pǎo chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

sports coupé (car)