Có 1 kết quả:

yìng lǐng

1/1

yìng lǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

collar