Có 1 kết quả:

yìng lǐng

1/1

yìng lǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

collar