Có 1 kết quả:

máng xiāo

1/1

máng xiāo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sunfat natri ngậm nước