Có 1 kết quả:

què záo bù yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

established and irrefutable (idiom)