Có 1 kết quả:

yàn yǒu

1/1

yàn yǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) classmate
(2) fellow student