Có 1 kết quả:

ài miàn zi

1/1

ài miàn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(not do sth) for fear of offending sb