Có 1 kết quả:

suì bīng chuán

1/1

suì bīng chuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ice breaker
(2) same as 冰船[bing1 chuan2]