Có 1 kết quả:

suì shī

1/1

suì shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dismembered body