Có 1 kết quả:

suì xiè

1/1

suì xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragments
(2) particles