Có 1 kết quả:

suì xiè yán

1/1

suì xiè yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clastic rock (geology)