Có 1 kết quả:

suì xiè chén jī wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

clastic sediment