Có 1 kết quả:

suì xiè chén jī wù ㄙㄨㄟˋ ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clastic sediment