Có 1 kết quả:

suì xīn liè dǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

in mortal fear (idiom)