Có 1 kết quả:

suì niàn

1/1

suì niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 碎碎念[sui4 sui4 nian4]