Có 1 kết quả:

suì piàn

1/1

suì piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chip
(2) fragment
(3) splinter
(4) tatter