Có 1 kết quả:

suì piàn zhěng lǐ

1/1

suì piàn zhěng lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

defragmentation (computing)