Có 1 kết quả:

suì shí

1/1

suì shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crushed or broken rock, stone etc

Một số bài thơ có sử dụng