Có 1 kết quả:

suì suì niàn

1/1

suì suì niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sound like a broken record
(2) to prattle
(3) to nag
(4) to mutter