Có 1 kết quả:

suì zhǐ jī

1/1

suì zhǐ jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paper shredder