Có 1 kết quả:

suì ròu

1/1

suì ròu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ground meat
(2) mincemeat